Руководиоци стручних већа, актива и тимова

 

Р.бр Назив стручног тела Руководилац – координатор
1 Стручно веће за разредну наставу Ивана Милић
2 Стручно веће за језик и књижевност Бранка Паштар
3 Стручно веће за друштвене науке Милош Марчетић
>4 Стручно веће природних наука Весна Нешић
5 Стручно веће вештина, ликовне и музичке културе и физичког васпитања Тања Полети
6 Педагошки колегијум Радојица Тадић
>7 Стручни актив за развојно планирање Весна Андријевић
>8 Стручни актив за развој школског програма Бранка Паштар
9 Тим за инклузивно образовање Душанка Јевтић
10 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Радојица Тадић
11 Тим за самовредновање Снежана Стефановић
12 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Весна Андријевић
13 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Мирјана Дабановић
14 Тим за професионални развој Весна Јањић
15 Програм културних активности школе Милош Марчетић
16 Програм школског спорта и спортско- рекреативних  активности Зоран Нововић
17 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програм превенције других облика ризичног понашања Џемила Кадријевић
18 Програм ваннаставних  активности ученика Снежана Стефановић
19 Програм професионалне оријентације ученика Душанка Јевтић
20 Програм здравствене заштите ученика у школи Весна Нешић
21 Програм социјалне заштите ученика у школи Крстина Вукосављевић
22 Програм заштите животне средине Адријана Миљаковић
23 Програм сарадње са локалном смоуправом Драгана Томашевић
24 Програм сарадње са породицом Загорка Павлавић
25 Програм излета, екскурзија и наставе у природи Милош Марчетић
26 Програм рада школске библиотеке Јасмина Радовановић

 

САСТАВ СТРУЧНИХ ТИМОВА:

  1. Стручни актив за развојно планирање
  • Весна Андријевић
  • Радојица Тадић
  • Јасмина Радовановић
  • Снежана Арсеновић
  • Ивана Милић
  • Весна Јањић
  1. Стручни актив за развој школског програма
  • Бранка Паштар
  • Весна Нешић
  • Милош Марчетић
  • Тања Полети
  • Ивана Милић
  • Душанка Јевтић
  1. Тим за инклузивно образовање
  • Душанка Јевтић
  • Зорица Вигњевић
  • Момир Глушица
  1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
    • Радојица Тадић
    • Албертина Стојановић
  • Душанка Јевтић
  • Џемила Кадријевић
  • Дамир Голубовић
  1. Тим за самовредновање
  • Снежана Стефановић
  • Љиљана Тодоровић
  • Слађана Гајић
  1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
  • Радојица Тадић
  • Весна Андријевић
  • Крстина Вукосављевић
  1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
  • Мирјана Дабановић
  • Звонко Вранић
  • Марина Новчић
  1. Тим за професионални развој
  • Весна Јањић
  • Драгана Томашевић
  • Адријана Миљаковић
  1. Педагошки колегијум
  • Радојица Тадић
  • Ивана Милић
  • Бранка Паштар
  • Весна Нешић
  • Милош Марчетић
  • Тања Полети
  1. Програм културних активности школе
  • Јасмина Радовановић
  • Милош Марчетић
  • Зоран Нововић
  1. Програм школског спорта и спортско- рекреативних активности
  • Зоран Нововић
  • Бошко Витомировић
  1. програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програм превенције других облика ризичног понашања
  • Дамир Голубовић
  • Џемила Кадријевић
  • Душанка Јевтић
  1. Програм ваннаставних активности ученика
  • Снежана Стефановић
  • Љубомир Пјевовић
  1. Програм професионалне оријентације
  • Душанка Јевтић
  • Снежана Арсеновић
  • Весна Нешић
  1. Програм здравствене заштите
  • Весна Нешић
  • Сњежана Солдо
  1. Програм социјалне заштите
  • Крстина Вукосављевић
  • Марина Новчић
  1. Програм заштите животне средине
  • Адријана Миљаковић
  • Весна Јањић
  1. Програм сарадње са локалном смоуправом
  • Драгана Томашевић
  • Дамир Голубовић
  1. Програм сарадње са породицом
  • Загорка Павловић
  • Љиљана Тодоровић
  1. Програм излета, екскурзија и наставе у природи
  • Милош Марчетић
  • Весна Андријевић
  • Јасмина Радовановић
  1. Програм рада школске библиотеке
  • Јасмина Радовановић
  • Татјана Симић
  • Снежана Арсеновић