Руководиоци стручних већа, актива и тимова

 

Р.бр Назив стручног тела Руководилац – координатор
1 Стручно веће за разредну наставу Ивана Милић
2 Стручно веће за језик и књижевност Бранка Паштар
3 Стручно веће за друштвене науке Милош Марчетић
4 Стручно веће природних наука Весна Нешић
5 Стручно веће вештина, ликовне и музичке културе и физичког васпитања Тања Полети
6 Педагошки колегијум Радојица Тадић
7 Стручни актив за развојно планирање Весна Андријевић
8 Стручни актив за развој школског програма Бранка Паштар
9 Тим за инклузивно образовање Душанка Јевтић
10 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Радојица Тадић
11 Тим за самовредновање Снежана Стефановић
12 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Весна Андријевић
13 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Мирјана Дабановић
14 Тим за професионални развој Весна Јањић
15 Програм културних активности школе Милош Марчетић
16 Програм школског спорта и спортско- рекреативних  активности Зоран Нововић
17 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програм превенције других облика ризичног понашања Џемила Кадријевић
18 Програм ваннаставних  активности ученика Снежана Стефановић
19 Програм професионалне оријентације ученика Душанка Јевтић
20 Програм здравствене заштите ученика у школи Весна Нешић
21 Програм социјалне заштите ученика у школи Крстина Вукосављевић
22 Програм заштите животне средине Адријана Миљаковић
23 Програм сарадње са локалном смоуправом Драгана Томашевић
24 Програм сарадње са породицом Загорка Павлавић
25 Програм излета, екскурзија и наставе у природи Милош Марчетић
26 Програм рада школске библиотеке Јасмина Радовановић

 

САСТАВ СТРУЧНИХ ТИМОВА:

 1. Стручни актив за развојно планирање
 • Весна Андријевић
 • Радојица Тадић
 • Јасмина Радовановић
 • Снежана Арсеновић
 • Ивана Милић
 • Весна Јањић
 1. Стручни актив за развој школског програма
 • Бранка Паштар
 • Весна Нешић
 • Милош Марчетић
 • Тања Полети
 • Ивана Милић
 • Душанка Јевтић
 1. Тим за инклузивно образовање
 • Душанка Јевтић
 • Зорица Вигњевић
 • Момир Глушица
 1. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
  • Радојица Тадић
  • Албертина Стојановић
 • Душанка Јевтић
 • Џемила Кадријевић
 • Дамир Голубовић
 1. Тим за самовредновање
 • Снежана Стефановић
 • Љиљана Тодоровић
 • Слађана Гајић
 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Радојица Тадић
 • Весна Андријевић
 • Крстина Вукосављевић
 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 • Мирјана Дабановић
 • Звонко Вранић
 • Марина Новчић
 1. Тим за професионални развој
 • Весна Јањић
 • Драгана Томашевић
 • Адријана Миљаковић
 1. Педагошки колегијум
 • Радојица Тадић
 • Ивана Милић
 • Бранка Паштар
 • Весна Нешић
 • Милош Марчетић
 • Тања Полети
 1. Програм културних активности школе
 • Јасмина Радовановић
 • Милош Марчетић
 • Зоран Нововић
 1. Програм школског спорта и спортско- рекреативних активности
 • Зоран Нововић
 • Бошко Витомировић
 1. програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програм превенције других облика ризичног понашања
 • Дамир Голубовић
 • Џемила Кадријевић
 • Душанка Јевтић
 1. Програм ваннаставних активности ученика
 • Снежана Стефановић
 • Љубомир Пјевовић
 1. Програм професионалне оријентације
 • Душанка Јевтић
 • Снежана Арсеновић
 • Весна Нешић
 1. Програм здравствене заштите
 • Весна Нешић
 • Сњежана Солдо
 1. Програм социјалне заштите
 • Крстина Вукосављевић
 • Марина Новчић
 1. Програм заштите животне средине
 • Адријана Миљаковић
 • Весна Јањић
 1. Програм сарадње са локалном смоуправом
 • Драгана Томашевић
 • Дамир Голубовић
 1. Програм сарадње са породицом
 • Загорка Павловић
 • Љиљана Тодоровић
 1. Програм излета, екскурзија и наставе у природи
 • Милош Марчетић
 • Весна Андријевић
 • Јасмина Радовановић
 1. Програм рада школске библиотеке
 • Јасмина Радовановић
 • Татјана Симић
 • Снежана Арсеновић