Успех

Успех и владање ученика

на крају првог полугодишта школске 2014/2015.

 

  1. Бројно стање ученика
Одељење број ученика број девојчица број дечака
1/1 23 11 12
1/2 23 12 11
2/1 21 11 10
2/2 21 12 9
3/1 23 12 11
3/2 20 8 12
4/1 27 12 15
4/2 27 11 16
5/1 24 11 13
5/2 23 9 14
6/1 21 8 13
6/2 22 8 14
7/1 16 7 9
7/2 14 7 7
8/1 22 10 12
8/2 19 12 7

 

Разред број ученика број девојчица број дечака
1 46 23 23
2 42 23 19
3 43 20 23
4 54 23 31
5 47 20 27
6 43 16 27
7 30 14 16
8 41 22 19
млађи 185 89 96
старији 161 72 89
укупно 346 161 185

 

  1. Успех ученика

а) Први разред (46 ученика, један ученик је неоцењен- Раимовски Давид 1/2)

I Разред Српски језик Математика Енглески језик Свет око нас Ликовна култура Музичка

култура

Физичко васпитање
I ниво 14 14 18 19 34 30 45
II ниво 13 18 11 15 13 17 2
III ниво 14 10 10 10
IV ниво 5 4 7 2
V ниво

 

б) Разреди II-VIII

Разеред Број ученика одлични врло добри добри довољни недовољни
II 42 19 10 6 0 7
III 43 16 11 7 2 6
IV 54 25 11 9 0 9
V 47 13 10 6 0 18
VI 43 16 7 8 0 12
VII 30 4 13 8 0 5
VIII 41 11 9 10 0 11
укупно 300 104 71 54 2 68
 
    35% 24%                      18%                   0,7% 23%

 

Недовољне оцене

одељење 1 недовољна оцена две три 4 и више
2/1 2 3    
2/2 1 1    
3/1 3      
3/2 3      
4/1 1 0 2 1
4/2 1 2 1 1
5/1 3 3 0 4
5/2 4 0 1 3
6/1 1 0 2 3
6/2 4 1 0 1
7/1 0 0 0 0
7/2 3 2 0 0
8/1 1 0 1 3
8/2 3 2 0 1
укупно ученика 30 14 8 17

 

 

Одељење просечна оцена
2/1 3,71
2/2 4,37
3/1 4,11
3/2 3,71
4/1 4,02
4/2 3,86
5/1 3,21
5/2 3,81
6/1 3,65
6/2 3,79
7/1 3,87
7/2 3,45
8/1 3,98
8/2 3,57

 

Одељење ранг
2/2 1
3/1 2
4/1 3
8/1 4
7/1 5
4/2 6
5/2 7
6/2 8
2/1 9
3/2 9
6/1 10
7/2 11
8/2 11
5/1 12

 

Недовољне оцене по предметима

Предмет Разред
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 9 8 2 2 21
Енглески језик 13 3 2 6 24
Ликовна култура 0 0 0 0 0
Музичка култура 7 0 0 0 7
Историја 7 3 0 0 10
Географија 2 4 0 0 6
Физика / 4 0 6 10
Математика 3 7 0 4 14
Биологија 8 4 1 5 18
Хемија / / 2 4 6
ТИО 0 0 0 0 0
Физичко васпитање 0 0 0 0 0
Грађанско васпитање 0 0 0 0 0
Руски језик 2 2 1 3 8
Француски језик 1 1
Изабрани спорт 0 0 0 0 0
Информатика и рачунарство 0 0 0 0 0
Укупно 52 35 8 30 125

 

 

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Српски језик   4 0 6 10
Енглески језик   0 6 8 14
Математика   7 0 3 10
Свет око нас          
Природа и друштво       6 6
Ликовна култура          
Музичка култура          
Физичко васпитање          
Лепо писање          
Народна традиција          
Од играчке до рачунара          
Грађанско васпитање          
Православна веронаука          
Исламска веронаука          
Укупно   11 6 23 40

 

  1. Изостанци


Одељење Изостанци свега
оправдани неоправдани
1-1 516 0 516
1-2 609 0 609
2-1 925 0 925
2-2 475 0 475
3-1 442 2 444
3-2 540 19 559
4-1 415 8 423
4-2 895 15 910
5-1 1133 89 1222
5-2 636 111 747
6-1 1037 129 1166
6-2 1301 22 1323
7-1 700 12 712
7-2 422 89 511
8-1 1176 75 1251
8-2 787 99 886

 

 

Разред Изостанци свега
оправдани неоправдани
I 1125 0 1125
II 1400 0 1400
III 982 21 1003
IV 1310 23 1333
V 1769 200 1969
VI 2338 151 2489
VII 1122 101 1223
VIII 1963 174 2137
млађи 4817 44 4861
старији 7192 626 7818
укупно 12009 670 12679

 

  1. Реализација допунске, додатне наставе и секција

а) Старији разреди


Предмет допунска додатна
српски језик 46 30
енглески језик 42  
физика 44 17
математика 76 56
биологија 12 24
хемија 24 6
ТИО 32  
geografija   2

 

Секција број часова
библиотечка 8
хор 48
професионална

оријентација

3
саобраћајна

 

14
драмска 13
literarna 6


б) Млађи разреди


 

Предмет допунска
српски језик 86
математика 82
Engleski jezik 15

 

Секција врој часова
литерарна 17
ритмика 16
креативна радионица 17
Драмскo recitatorska 41
калиграфија 16
математичка 26

 

  1. Неодржани часови

а) Старији разреди

Предмет Разред одржано више

него планирано

V VI VII VIII Укупно  
Српски језик 1 0 0 2 3 3
Енглески језик 0 1 0 0 1  
Ликовна култура 4 1 1 2 8  
Музичка култура 2 0 0 0 2  
Историја 3 2 1 3 9  
Географија 2 2 2 5 11  
Физика / 0 0 0 0 2
Математика 2 0 1 4 7  
Биологија 3 4 3 1 11
Хемија / / 0 4 4  
ТИО 0 0 0 0 0 4
Физичко васпитање 0 0 0 1 1 3
Грађанско васпитање 2 1 4 2 9  
Исламска веронаука 2 9 6 5 22  
Руски језик 1 1 2 1 5
Француски језик 1 / 1 / 2
Изабрани спорт 2 0 0 1 3 1
Информатика и рачунарство 0 0 0 0 0
Час ОС 0 2 0 0 2 3
Укупно 25 22 21 31 97 16

 

б) Млађи разреди

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Српски језик          
Енглески језик 8 6 6 3 23
Математика          
Свет око нас          
Природа и друштво          
Ликовна култура          
Музичка култура          
Физичко васпитање          
Лепо писање          
Народна традиција          
Од играчке до рачунара          
Грађанско васпитање          
Православна веронаука   4 2 4 10
Исламска веронаука 2   1   3
Час ОС          
Укупно 10 10 9 7 36

 

 

 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА ПРВОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ

  1. Бројно стање ученика


Одељење број ученика број девојчица број дечака
1/1 22 11 11
1/2 22 12 10
2/1 21 11 10
2/2 21 12 9
3/1 23 12 11
3/2 20 9 11
4/1 27 12 15
4/2 28 11 17
5/1 25 11 14
5/2 23 9 14
6/1 21 8 13
6/2 23 8 15
7/1 17 8 9
7/2 16 9 7
8/1 22 10 12
8/2 19 12 7

 

Разред број ученика број девојчица број дечака
1. 44 23 21
2. 42 23 19
3. 43 21 22
4. 55 23 32
5. 48 20 28
6. 44 16 28
7. 33 17 16
8. 41 22 19
млађи 184 90 94
старији 166 75 91
укупно 350 165 185

 

  1. Успех ученика

а) Први разред (44 ученика; 1 ученик је неоцењен)

I Разред Српски језик Математика Енглески језик Свет око нас Ликовна култура Музичкакултура Физичко васпитање
I ниво 18 19 17 28 34 36 39
II ниво 12 12 13 13 9 7 4
III ниво 8 7 8 2
IV ниво 5 5 5

 

б) Разреди II-VIII

Разеред Број ученика Са позитивнимуспехом Са 1 недовољном оценом Са 2 недовољнеоцене Са 3 недовољнеоцене Са 4 и више недовољнихоцена неоцењени
II 42 35 3 4 0 0 0
III 43 43 0 0 0 0 0
IV 55 46 3 1 4 1 0
V 48 30 9 3 2 4 0
VI 44 27 10 3 2 2 0
VII 33 24 4 3 0 2 0
VIII 41 26 9 3 3 0 0
II-VIII 306 231 38 17 11 9 0
75

 

Недовољне оцене по предметима у старијим разредима

Предмет Разред
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 8 7 4 3 22
Енглески језик 1 1 5 7
Ликовна култура 0
Музичка култура 4 1 5
Историја 4 6 10
Географија 3 2 5
Физика 1 3 4 8
Математика 7 10 3 20
Биологија 10 1 4 15
Хемија 4 2 6
ТИО 1 1
Физичко васпитање 0
Грађанско васпитање 0
Руски језик 1 1
Француски језик 1 1
Изабрани спорт 0
Информатика и рачунарство 0
Укупно 34 30 18 19 101

 

  1. Изостанци


Одељење Изостанци свега
оправдани неоправдани
1-1 143 0 143
1-2 267 0 267
2-1 348 0 348
2-2 296 0 296
3-1 194 2 196
3-2 190 3 193
4-1 344 0 344
4-2 397 0 397
5-1 728 16 744
5-2 260 52 312
6-1 518 27 545
6-2 634 8 642
7-1 332 5 337
7-2 279 76 355
8-1 496 35 531
8-2 420 24 444

 

 

Разред Изостанци свега
оправдани неоправдани
I 410 0 410
II 644 0 644
III 384 5 389
IV 741 0 741
V 988 68 1056
VI 1152 35 1187
VII 611 81 692
VIII 916 59 975
млађи 2179 5 2184
старији 3667 243 3910
укупно 5846 248 6094

 

  1. Реализација допунске, додатне наставе и секција

а) Старији разреди


Предмет допунска додатна
српски језик 19 11
енглески језик 14 4
физика 19 5
математика 31 16
биологија 6 8
хемија 6 4
ТИО 10 1

 

Секција број часова
библиотечка 14
хор 23
литерарна 6
саобраћајна  6
драмска 6


 

б) Млађи разреди


 

Предмет допунска
српски језик 40
математика 30
енглески језик 11

 

 

Секција број часова
литерарна 8
рецитаторска 9
креативна радионица 8
драмска 9
калиграфија 7
математичка 9
ритмичка 8

 

  1. Неодржани часови


а) Старији разреди

Предмет Разред
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 1 8 2 11
Енглески језик 2 2
Ликовна култура 2 1 1 2 6
Музичка култура 2 1 3
Историја 2 1 2 5
Географија 1 1 2 4 8
Физика 0
Математика 1 1 2
Биологија 4 4 4 2 14
Хемија 4 4
ТИО 2 2
Физичко васпитање 0
Грађанско васпитање 2 1 2 5
Руски језик 2 3 4 1 10
Француски језик 0
Изабрани спорт 0
Информатика и рачунарство 0
Православна веронаука
Исламска веронаука 1 4 3 2 10
Час ОС 1 3 1 5

б) Млађи разреди

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Српски језик 2 2 1 5
Енглески језик 4 2 3 3 12
Математика 2 2 1 1 6
Свет око нас 2 2
Природа и друштво 1 1
Ликовна култура
Музичка култура 1 1
Физичко васпитање 2 2 4
Лепо писање
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Чувари природе
Грађанско васпитање 2 1 3
Православна веронаука 1
Исламска веронаука 2
Час ОС 2 1 3
Укупно 10 12 6 9 40
Укупно 18 27 22 20 87

 

Обрадила: Душанка  Јевтић,  психолог

 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

на крају школске 2013/2014. године

 

1. Бројно стање ученика


Одељење број ученика број девојчица број дечака
1/1 23 12 11
1/2 23 10 13
2/1 22 11 11
2/2 22 10 12
3/1 20 9 11
3/2 21 10 11
3/3 23 11 12
4/1 14 6 8
4/2 20 7 13
4/3 16 9 7
5/1 21 9 12
5/2 24 9 15
6/1 18 8 10
6/2 15 7 8
7/1 24 11 13
7/2 22 15 7
8/1 18 10 8
8/2 19 12 7

 

 

Разред број ученика број девојчица број дечака
1 46 22 24
2 44 21 23
3 64 30 34
4 50 22 28
5 45 18 27
6 33 15 18
7 46 26 20
8 37 22 15
млађи 204 95 109
старији 161 81 80
укупно 365 176 189

 

2. Успех ученика

а) Први разред (46 ученика)

I Разред

Српски језик

Математика

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

Музичка

култура

Физичко васпитање

I ниво

13

14

19

17

34

31

44

II ниво

12

12

9

13

9

13

1

III ниво

10

12

8

9

1

1

IV ниво

8

5

8

4

V ниво

 

б) Разреди II-VIII

Разеред Број ученика Са позитивнимуспехом Са 1 недовољном оценом Са 2 недовољнеоцене Са 3 и више недовољнихоцена неоцењени
II 44 44
III 64 64
IV 50 50
V 45 42 1 2
VI 33 33
VII 46 45 1
VIII 37 36 1
II-VIII 319 314 2 3

2

 

Одељење просечна оцена
2/1 4,18
2/2 3,86
3/1 4,39
3/2 4,11
3/3 3,85
4/1 4,10
4/2 3,97
4/3 4,07
5/1 3,85
5/2 3,98
6/1 3,90
6/2 3,61
7/1 3,98
7/2 3,62
8/1 3,85
8/2 3,94

3. Изостанци


Одељење Изостанци свега
оправдани неоправдани
1-1 1477 0 1477
1-2 2387 185 2572
2-1 664 0 664
2-2 497 0 497
3-1 703 4 707
3-2 1053 0 1053
3-3 604 20 624
4-1 770 0 770
4-2 957 0 957
4-3 988 0 988
5-1 1914 21 1935
5-2 2335 33 2368
6-1 1866 49 1915
6-2 1382 367 1749
7-1 2564 105 2669
7-2 1626 243 1869
8-1 2265 433 2698
8-2 1716 86 1802

 

 

Разред Изостанци свега
оправдани неоправдани
I 3864 185 4049
II 1161 0 1161
III 2360 24 2384
IV 2715 0 2715
V 4249 54 4303
VI 3248 416 3664
VII 4190 348 4538
VIII 3981 519 4500
млађи 10100 209 10309
старији 15668 1337 17005
укупно 25768 1546 27314

 

4. Реализација допунске, додатне наставе и секција

а) Старији разреди


Предмет допунска додатна
српски језик 70 59
енглески језик 41
физика 35
математика 76 33
биологија 17 36
хемија 26
ТИО 31
руски језик 2

 

Секција број часова
библиотечка 16
литерарна 17
хор 102
професионалнаоријентација 9
саобраћајна 25
драмска 25


б) Млађи разреди

 

Предмет допунска
српски језик 237
математика 237

 

 

Секција врој часова
литерарна 72
ликовна 38
ритмика 36
креативна радионица 36
драмска 72
калиграфија 36
математичка 62

 

5. Неодржани часови


а) Старији разреди

Предмет Разред одржано вишенего планирано
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 8 9 22 17 56
Енглески језик 1 1 2 +2
Ликовна култура 8 4 5 5 22
Музичка култура 8 2 2 4 16 +1
Историја 3 5 5 7 20
Географија 14 12 18 44
Физика 4 4 4 12
Математика 9 16 14 39
Биологија 2 3 5
Хемија 3 4 7
ТИО 2 2 0 4
Физичко васпитање 6 6 1 7 20 +3
Грађанско васпитање 1 6 2 8 17
Руски језик 3 4 6 6 19
Француски језик 2 3 5
Изабрани спорт 4 1 4 5 14
Информатика и рачунарство 4 4 4 12 +2
Час ОС 5 11 4 14 34
Укупно 62 90 72 124 348 8

 

б) Млађи разреди

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Лепо писање
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Грађанско васпитање
Православна веронаука 2 2 2 2 4
Исламска веронаука 21 24 24 24 45
Час ОС
Укупно 49

 

 6. Владање:

Примерно владање има 344 учника. Врло добро владање има девет ученика, добро владање једанаест, а недовољно један ученик.

Успех ученика

ОШ „Влада Обрадовић Камени“

на крају трећег класификационог периода школске 2013/14. године

1. Бројно стање ученика


Одељење број ученика број девојчица број дечака
1/1 23 12 11
1/2 24 10 14
2/1 22 11 11
2/2 22 10 12
3/1 20 9 11
3/2 21 10 11
3/3 23 11 12
4/1 14 6 8
4/2 20 7 13
4/3 16 9 7
5/1 20 9 11
5/2 23 8 15
6/1 18 8 10
6/2 15 8 7
7/1 24 11 13
7/2 22 15 7
8/1 18 10 8
8/2 19 12 7

 

 

Разред број ученика број девојчица број дечака
1 47 22 25
2 44 21 23
3 64 30 34
4 50 22 28
5 43 17 26
6 33 16 17
7 46 26 20
8 37 22 15
млађи 205 95 110
старији 159 81 78
укупно 364 176 188

 

2. Изостанци


Одељење Изостанци свега
оправдани неоправдани
1-1 390 101 491
1-2 369 0 369
2-1 360 0 360
2-2 229 0 229
3-1 176 4 180
3-2 222 0 222
3-3 234 20 254
4-1 256 0 256
4-2 253 0 253
4-3 324 0 324
5-1 570 2 572
5-2 624 7 631
6-1 625 4 629
6-2 400 109 509
7-1 565 35 600
7-2 437 11 448
8-1 648 143 791
8-2 357 40 397

 

 

Разред Изостанци свега
оправдани неоправдани
I 759 101 860
II 589 0 589
III 632 24 656
IV 833 0 833
V 1194 9 1203
VI 1025 113 1138
VII 1002 46 1048
VIII 1005 183 1188
млађи 2813 125 2938
старији 4226 351 4577
укупно 7039 476 7515

 

 

 

3. Реализација допунске, додатне наставе и секција

а) Старији разреди


Предмет допунска додатна припремна настава
српски језик 17 16
енглески језик 15
физика 13
математика 26 16
биологија 2 22
хемија 10
руски језик 1

 

Секција број часова
библиотечка 4
хор 28
професионална

оријентација2саобраћајна

5драмска10


 

б) Млађи разреди


 

Предмет допунска
српски језик 42
математика 45

 

 

Секција број часова
литерарна 18
ликовна 11
ритмика 9
креативна радионица 17
драмско-рецитаторска 9
калиграфија 9
математичка 12


4. Неодржани часови


а) Старији разреди

Предмет Разред
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 4 2 6
Енглески језик 0
Ликовна култура 6 3 2 3 14
Музичка култура 3 3
Историја 2 3 5
Географија 1 5 6 5 17
Физика 1 1 2 4
Математика 4 3 2 9
Биологија 2 1 3
Хемија 2 2
ТИО 8 6 2 1 17
Физичко васпитање 1 2 3
Грађанско васпитање 2 1 1 1 5
Руски језик 1 1 1 3
Француски језик 1 1
Изабрани спорт 1 1 2
Информатика и рачунарство 2 2
Час ОС 3 1 4
Укупно 33 25 23 19 100

 

 

б) Млађи разреди

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Исламска веронаука 6 9 9 9 15
Укупно 15

 

5. Предлог мера за унапређење васпитно-образовног рада:

1. Наставити са појачаним васпитно-образовним радом и после уоченог напретка код ученика са проблемом у учењу/понашању;

2. Разговарати са родитељима и ученицима о важности редовног похађања наставе у одељењима са великим бројем изостанака;

3. Обратити се интерресорној комисији за помоћ у вези са ученицима који не могу да задовоље ни најниже образовне захтеве;

4. Организовати рад педагошког асистента тако да има више индивидуалног рада са ученицима са потешкоћама у учењу (ван одељења).

УСПЕХ УЧЕНИКА

ОШ „Влада Обрадовић Камени“

 на крају првог полугодишта школске 2013/2014. године

 

1. Бројно стање ученика


Одељење број ученика број девојчица број дечака
1/1 24 12 12
1/2 23 10 13
2/1 21 10 11
2/2 22 10 12
3/1 20 9 11
3/2 23 11 12
3/3 23 11 12
4/1 16 7 9
4/2 20 7 13
4/3 16 9 7
5/1 22 11 11
5/2 23 8 15
6/1 18 8 10
6/2 16 8 8
7/1 25 11 14
7/2 21 14 7
8/1 18 10 8
8/2 19 12 7

 

 

Разред број ученика број девојчица број дечака
1 47 22 25
2 43 20 23
3 66 31 35
4 52 23 29
5 45 19 26
6 34 16 18
7 46 25 21
8 37 22 15
млађи 208 96 112
старији 162 82 80
укупно 370 178 192

 

 

 

 

 

2. Успех ученика

а) Први разред (47 ученика, један ученик ради по индивидуалном образовном плану)

I Разред

Српски језик

Математика

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

Музичка

култура

Физичко васпитање

I ниво

14

14

18

19

34

30

45

II ниво

13

18

11

15

13

17

2

III ниво

14

10

10

10

IV ниво

5

4

7

2

V ниво

 

б) Разреди II-VIII

Разеред Број ученика Са позитивнимуспехом Са 1 недовољном оценом Са 2 недовољнеоцене Са 3 и више недовољнихоцена неоцењени
II 43 42 1
III 66 62 3 1
IV 52 50 1 1
V 45 33 3 4 4 1
VI 34 22 5 3 4
VII 46 37 1 2 5 1
VIII 37 22 6 5 2 2
II-VIII 323 268 18 14 17 6

49

 

Одељење просечна оцена
2/1 4,11
2/2 3,81
3/1 4,33
3/2 4,09
3/3 3,77
4/1 3,88
4/2 3,95
4/3 4,05
5/1 3,91
5/2 3,92
6/1 3,83
6/2 3,43
7/1 3,8
7/2 3,48
8/1 3,63
8/2 3,39

 

 

 

 

 

 

 

3. Изостанци


Одељење Изостанци свега
оправдани неоправдани
1-1 877 0 877
1-2 805 0 805
2-1 613 0 613
2-2 461 0 461
3-1 456 0 456
3-2 598 0 598
3-3 325 0 325
4-1 381 0 381
4-2 468 0 468
4-3 539 0 539
5-1 985 4 989
5-2 1030 11 1041
6-1 808 24 832
6-2 740 78 818
7-1 1389 47 1436
7-2 560 38 598
8-1 1139 76 1215
8-2 857 39 896

 

 

Разред Изостанци свега
оправдани неоправдани
I 1682 0 1682
II 1074 0 1074
III 1379 0 1379
IV 1388 0 1388
V 2015 15 2030
VI 1548 102 1650
VII 1949 85 2034
VIII 1996 115 2111
млађи 5523 0 5523
старији 7508 317 7825
укупно 13031 317 13348

 

 

 

 

4. Реализација допунске, додатне наставе и секција

а) Старији разреди


Предмет допунска додатна
српски језик 34 28
енглески језик 20
физика 11
математика 33 11
биологија 7 13
хемија 8
ТИО 9

 

Секција број часова
библиотечка 8
хор 48
професионалнаоријентација 1
саобраћајна 8
драмска 10


Секција врој часова
литерарна 51
ликовна 19
ритмика 16
креативна радионица 34
драмска 16
калиграфија 17
математичка 16

б) Млађи разреди


Предмет допунска
српски језик 100
математика 77

 

 

 

 

 

5. Неодржани часови


а) Старији разреди

Предмет Разред одржано вишенего планирано
V VI VII VIII Укупно
Српски језик 6 8 15 17 46
Енглески језик 0 0 0 0 0 +1
Ликовна култура 4 2 5 3 14
Музичка култура 6 1 1 3 11
Историја 1 1 1 1 4 +3
Географија 0 10 6 15 31
Физика / 2 2 2 6 +1
Математика 2 7 0 9 18 +2
Биологија 0 0 0 0 0 +4
Хемија / / 0 0 0 +1
ТИО 0 0 0 0 0
Физичко васпитање 0 0 0 1 1 +4
Грађанско васпитање 1 2 1 2 6 +1
Руски језик 0 0 1 2 3 +2
Француски језик / 2 / 2 4
Изабрани спорт 2 0 2 2 6 +1
Информатика и рачунарство 3 0 0 0 3 +3
Час ОС 2 2 0 4 8
Укупно 21 35 34 63 161 23

б) Млађи разреди

Предмет Разред
I II III IV Укупно
Српски језик
Енглески језик 2 2
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Лепо писање
Народна традиција
Од играчке до рачунара
Грађанско васпитање
Православна веронаука 2 2 2 2 2
Исламска веронаука 13 13 13 13 13
Час ОС
Укупно 17 15 15 15 17