Ученички парламент

Ученички параламент ОШ „Влада Обрадовић Камени“ чине ученици седмог и осмог разреда: Анастасија Бубања, Игор Феризовић, Ана Кошевић, Леонтина Топић, Каролина Костић, Ема Петровац, Катарина Вулетић и Јована Костић.

Председник Ученичког парламента је Каролина Костић, а записничар Катарина Вулетић.

Активности Ученичког парламента се одвијају у складу са Програмом рада који је саставни део Годишњег плана рада школе.

Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2013/14. годину

Месец:

Садржај рада:

Септембар 1. Избор председника, заменика и записничара Ученичког парламента2. Предлог годишњег плана рада Ученичког парламента

3. Утврђивање динамике састанака

Октобар 1. Организовање излета и екскурзија2. Обележавање Међународног дана решавања сукоба
Новембар 1. Сагледавање успеха и владања на крају I класификационог периода2. Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета

3. Реализација екскурзија и излета

Децембар 1. Разматрање успеха ученика на крају I полугодишта2. Прослава Нове године
Фебруар 1. Разматрање оцењивања и критеријума оцењивања2. Давање информација везаних за квалификациони испит
Март 1. Упознавање са начином рада Одељењске заједнице2. Разматрање односа ученик – наставник и односа наставник – ученик
Април 1. Анализа успеха ученика на II класификационом периоду2. Прослава Дана школе
Мај 1. Избор најлепше учионице2. Избор најбољег ученика и предлози за ученика генерације

3. Организовање прославе матурске вечери

Јун 1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске године2. Организовање прославе поводом завршетка школске године