Пробни завршни испит

Смернице за спровођење пробног завршног испита у школској 2016/2017. години

У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања припремљен је материјал за пробно спровођење завршног испита за ученике осмог разреда и одрасле полазнике који ће полагати завршни испит у јуну 2017. године. Припремљена су три теста: тест из српског, односно матерњег језика, тест из математике и комбиновани тест којим су обухваћени садржаји из пет наставних предмета (историја, географија, физика, биологија и хемија) и упитник за ученике.
За припаднике националних мањина припремљени су тестови на седам језика: албанском, босанском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском.
За полазнике школа које остварују програме основног образовања одраслих припремљени су посебни тестови у којима су уважени захтеви из стандарда постигнућа за крај функционалног основног образовања одраслих.
Тестове за пробно спровођење завршног испита прате упутства за оцењивање, спецификације тестова и упутство за унос и обраду података.
Приликом спровођења пробног завршног испита, потребно је да се у школама реализују следеће активности, према датом редоследу:
1. Директор школе обезбеђује штампање и безбедно чување тестова за пробни завршни испит и упитника.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у електронској форми доставља школама:
– смернице за пробно спровођење завршног испита у школској 2016/2017. години;
– тест из српског, односно матерњег језика, тест из математике и комбиновани тест;
– упитник за ученике;
– упутства за оцењивање, са решењима и начином бодовања за сва три теста;
– спецификације тестова;
– упутство за унос и обраду података;
– програм за унос и обраду података.
Директор школе треба да обезбеди штампање и безбедно чување тестова за пробни завршни испит, чиме се осигурава да садржај тестова остане непознат ученицима и наставницима до пробног испита.
2. Одељењске старешине обавештавају родитеље и ученике о реализацији пробног завршног испита.
Најмање три дана пре реализације, одељењске старешине треба да обавесте родитеље и ученике о пробном завршном испиту и објасне сврху ове активности.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
2
У информацији за ученике и родитеље обавезно треба нагласити следеће:
– пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;
– на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
– на пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;
– резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
– резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;
– ученици ће у два дана радити три теста ‒ 7. априла 2017. године у 12:00 ‒ тест из математике и тог дана анонимнo попуњавају упитник и 8. априла 2017. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.
Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.
3. Школски тим припрема просторију/-е у којoj/-има ће се спроводити пробни завршни испит.
Школски тим (именује га директор школе) обезбеђује просторне услове за спровођење пробног завршног испита. Након процене просторних могућности школе, одређује се један од начина спровођења пробног завршног испита и то:
Начин 1 – Сви ученици полажу пробни завршни испит у једној просторији (фискултурна сала, школски хол, свечана сала).
Начин 2 – Сви ученици полажу пробни завршни испит тако што ће бити распоређени у две-три велике просторије (комбинација хол–свечана сала, хол–фискултурна сала и сл.).
Начин 1 је приоритет, јер се свим ученицима обезбеђују исти услови за полагање испита. Само у оним школама у којима није могуће обезбедити овакве услове бира се начин 2. Изузетно у случајевима када је немогуће организовати тестирање на описане начине, пробни завршни испит може се спровести тако што ће ученици бити распоређени у учионице.
У одређивању простора у коме ће се спроводити пробни завршни испит, школски тим се руководи следећим захтевима:
– удаљеност између сваке две клупе је најмање 1,2 метра;
– једна клупа – један ученик, при чему ученик заузима средишњи део клупе;
– постоји испуњеност осталих услова за рад (светлост, могућност проветравања).
За ученике са сметњама у развоју или са инвалидитетом, којима се при полагању завршног испита пружа одговарајућа подршка, простор за полагање испита прилагођава се врсти подршке која се пружа ученику.
У непосредној припреми простора у коме ће бити спроведен пробни завршни испит клупе се нумеришу тако што се на сваку клупу залепи папир са редним бројем. Редни број клупе одговара редном броју ученика са збирног списка.
У простору се припрема место где ученици одлажу личне ствари које се не смеју користити на пробном завршном испиту.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
3
4. Директор обезбеђује довољан број дежурних наставника за дежурство у просторији/-ама у којој/-има се одвија пробни завршни испит.
Потребан број дежурних наставника утврђује се према следећим критеријумима:
– ако се испит полаже у једној или неколико већих просторија, на 10 до 12 ученика треба предвидети једног дежурног наставника;
– ако се испит полаже у учионицама, за сваку учионицу треба предвидети два дежурна наставника на највише 18 ученика;
– ако ученици са сметњама у развоју полажу пробни завршни испит у посебним просторијама, треба предвидети по два дежурна наставника за сваког ученика;
– за дежурство испред просторија у којима се полаже пробни завршни испит, потребно је обезбедити довољан број додатних дежурних наставника.
5. Школски тим обавештава ученике о начину полагања пробног завршног испита.
Школски тим обавезан је да три дана пре почетка пробног завршног испита објави на огласној табли информацију која садржи:
– датум и време полагања пробног завршног испита;
– збирни списак свих ученика осмог разреда који полажу пробни завршни испит по азбучном реду (редни број, име и презиме ученика, одељење, ознака просторије у којој ученици полажу испит – за сваког ученика);
– напомену о томе да у просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика;
– списак докумената који се обавезно доносе на пробни завршни испит (ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом);
– списак прибора за рад на пробном завршном испиту (за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица);
– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
6. Тим за прегледање тестова прегледа и бодује тестове
На основу Упутства за прегледање које садржи решења и начин бодовања Тим за прегледање тестова (именује га директор школе) прегледа и бодује све тестове у радној седмици након пробног тестирања. За евентуалне недоумице при тумачењу Упутства за прегледање, Тим за прегледање тестова може консултовати Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, радним данима од 8 до 16 часова и у суботу 8. априла од 9 до 15 часова на број телефона 011/2067007.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
4
7. Лице за унос података уноси резултате тестова и податке из упитника за ученике у одговарајуће програме.
На основу Упутства за унос и обраду података, лице за унос података, које именује директор школе, уноси све резултате тестова и податке из упитника у радној седмици након завршеног прегледања тестова.
8. Предметни наставници српског језика/матерњег језика, математике, физике, хемије, историје, биологије и географије анализирају резултате ученика и утврђују области у којима је потребна додатна подршка ученицима у припремању за завршни испит.
Резултати ученика омогућавају увид у постигнућа ученика на нивоу сваког задатка и теста у целини. Ове податке предметни наставници користе да би анализирали резултате ученика и утврдили области у којима је потребна додатна подршка ученицима у припремању за завршни испит. Предметни наставници су дужни да дају ученицима повратну информацију о индивидуалним постигнућима и о постигнућу на нивоу одељења. Подаци из упитника могу се користити у тумачењу постигнућа ученика на нивоу одељења у целини или на нивоу школе.
9. Директор школе обезбеђује чување тестова са пробног завршног испита.
Школе су у обавези да чувају годину дана тестове са пробног завршног испита, упитнике за ученике и попуњене Еxcel фајлове и да их на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја или Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања благовремено доставе за потребе анализе квалитета задатака или за друга истраживања на националном нивоу.