Упис у основне школе 2018/2019


УПИС ПРВАКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ

Родитељи су дужни да упишу своју децу у основну школу уколико она имају најмање шест и по и највише седам и по година, на почетку школске године.

Школску 2018/2019 годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2011. године до 28.02.2012. године. Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије који обухватају овај процес.

Овде пријавите дете за упис у школу 

КОЈА ШКОЛА СЕ УПИСУЈЕ?

Одабир школе врши се у зависности од територије коју обухвата подручје школе. Свака основна школа дужана је да упише све будуће праваке са подручја које јој је додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја неких других школа, али само уз захтев родитеља и уколико то дозвољава капацитет школе.

Подношење захтева за упис детета, родитељи морају да поднесу најкасније до 1.фебруара календарске године у изабраној школи како би дете од првог септембра похађало први разред.

КАДА СЕ ВРШИ УПИС ДЕЦЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ?

Тачан датум уписа првака није утврђен ниједним прописом или законом, али је период од 01.априла, па до краја маја, намењен упису будућих првака у основне школе.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Након прегледа педијатар издаје потврду која се прилаже приликом уписа детата у основну школу.

Зрелост детета за похађање основне школе испитује школски психолог.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ

Документа потребна за упис првака у основну школу:

  • извод из матичне књиге рођених
  • уверење о похађању предшколског програма
  • доказ о лекарском прегледу детета
  • доказ о пребивалишту родитеља

Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Тестирање будућих првака врше психолог и педагог школе на матерњем језику. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.

Уколико школски психолог или педагог нису у могућности да тестирају дете на његовом матерњем језику у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

РАНИЈИ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Деца старости од шест до шест и по година могу да се упишу у први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског психолога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, психолог школе препоручује:

  • упис детета у први разред или
  • одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма.

Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може да поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају:психолог, педагог,учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађање предшколског програма.

КАСНИЈИ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је  од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

УПИС ПОСЕБНИХ ГРУПА УЧЕНИКА

Упис у основну школу ученика са сметњама у развоју:

Основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју, уписују ученици на основу мишљења интерресорне комисије задужене за процену потреба за пружањем било какве додатне образовне, здравствене или социјалне подршке и уз сагласност родитеља.

-Упис у основну школу страних држављана и деце без држављанства:

Деца која имају држављанство неке друге државе могу уписати основну школу под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани, лица без дрржављанства, прогнана или расељена лица – која не знају језик на коме се изводи настава у школама, добијају прилику од школе да науче језик или да се припреме за наставу и допунску наставу, како би успешно наставили са образовањем.

Уколико је ученик држављанин неке европске земље, а привремено борави у Републици Србији, има право да наставу похађа на матерњем језику, да добије бесплатно школовање под условом реципроцитета или на терет родитеља.

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН И ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интерресорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални план, његову примену и вредновање.

ПРАЋЕЊЕ УПИСА У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Сваке године јединица локалне самоуправе води евиденцију о броју деце која  су у узрасту за упис у основну школу и на основу тога обавештава родитеље, односно старатеље и школу. За родитеље, односно старатеље који децу не упишу на време у школу, а да притом немају оправдани разлог, следи казна од 5.000 до 25.000 динара.

 


Драги родитељи,

дошло је време да своје дете упишете у школу како би од почетка школске године редовно пратило наставу.

Уколико је ваше дете напунило шест и по година, стасало је да ове године крене у први разред основне школе. Полазак у школу је свечани тренутак за свако дете, па је важно да све припреме за упис и полазак извршите на време.

IMG_20140311_105529-edit

Наша је школа мала и скромна, али успешна, са традицијом и драгоценим искуством у одгајању, едуковању и васпитању бројних генерација. Краси нас ентузијазам истинских заљубљеника у захтеван и одговоран просветни посао и вера у племениту, хуману мисију коју обављамо.

Колектив нам је млад, стручан, амбициозан и безрезервно посвећен, како очувању традиционалних вредности средине у којој деламо, тако и ширењу видика у складу с достигнућима савремене педагошке науке.

Обезбедили смо кабинетску наставу у две смене, боравак за ђаке првог и другог разреда. Организујемо додатне и допунске часове, као и припреме за матурски испит.

Поседујемо информатички кабинет, фискултурну салу, отворене спортске терене и терен са вештачком травом у школском дворишту.

IMG_20140311_105611-edit

Сарађујемо са институцијама  културе (позориштима, музејима, галеријама).

Посебну бригу водимо о безбедности ученика, инсистирамо на националној, верској и културној  равноправности, уважавању личности и нарочито на нултој толеранцији према насиљу сваке врсте.

Развијамо индивидуланост и креативност, негујемо емпатију и колективни дух.

О деци бринемо као о својој,  сваки њихов успех доживљавамо као сопствени и поносимо се резултатима  – који не изостају.

Наш мото је : Моја школа, моја кућа!

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.  Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

IMG_20140311_105545-edit

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

1)  упис детета у први разред;

2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа ће уписати у први разред  свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

У први разред школске 2018/2019 год. уписују се деца рођена од 1. марта 2011. године до 28. фебруара 2012. године уз подношење следеће документације:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
  • потврда надлежног лекара о здравственом прегледу детета,
  • потврда предшколске установе о похађању припремне наставе,
  • потврда о пребивалишту.

Упис почиње о1. априла 2018. године и траје до 30. јуна 2018. године.

Упис се врши сваког радног дана од 09,00 до 14,00 сати.

       Све потребне информације о упису деце у први разред можете добити у секретаријату школе или на телефон 011 2155-476 и 2154-975.

Драги, родитељи, посетите наш сајт који ће вам посведочити о успешности и креативности  наших ђака и који ће предано бележити успехе вашег детета .

Срећан полазак у први разред вашем детету и успешно школовање жели колектив Основне школе „Влада Обрадовић Камени“!

                                                                                                                       

 

 

„Save The Children“

На предлог Министарства просвете и у сарадњи са невладином организацијом „Save the children“,  наша школа укључена је у пројекат  „Доступно и квалитетно образовање“.Уговор  о сарадњи, потписан је 12. октобра 2017. Године у Палати „Србија“.Пројекат је само један од многобројних иницијатива које је UNICEF у Србији покренуо у циљу подршке институцијама система против осипања ученика.Пројектом су обезбеђена средства за набавку ужине,  школског прибора и  опреме за радионичарски рад – ваннаставне активности.

Први део обуке за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика, која је трајала четири дана,  од 1. до 4. фебруара ове године, похађале су Душанка Јевтић, психолог школе и Гордана Цалић, професор руског језика.Оне ће стечена знања добијена на обуци, као и примере добре праксе, применити у раду са децом и родитељима. Планирано је да пројекат траје годину дана.

Светска премијера филма „Злогоње“

У Торонту ће се у периоду између 9. и 18. марта одржати ново издање „ТИФФ Кидс“ фестивала, званичног огранка Торонто Интернатионал Филм Фестивала, најпрестижнијег и најзначајнијег филмског фестивалу на северноамеричком тлу; „ТИФФ Кидс“ у фокусу има филмове намењене деци, а ове године је, како је јуче и официјелно обелодањено, у званичан програм уврштен и један нови српски филм. Реч је о остварењу „Злогоње“, целовечерњем редитељском дебију младог Рашка Миљковића.
Ова српско-македонска копродукција настала је под придуцентским вођством (такође дебитанткиње) Јоване Караулић и куће Акција продукција, а уз подршку Филмског центра Србије. Филм је режирао дебитант Рашко Миљковић, а сценарио, настао по мотивима књиге О дугмету и срећи Јасминке Петровић, дело је Марка Манојловића и Милоша Кречковића. Копродуцент је македонска продуцентска кућа Dream Factory.


Директор фотографије је још један дебитант – Микша Анђелић, а прво професионално засдужење на целовечерњем филму има и костимографкиња Милена Миленковић. Монтажер Злогоња је Ђорђе Марковић, док је сценограф искусни Аљоша Спајић. Улоге тумаче деца Михајло Милавић и Силма Махмути, као и Јелена Ђокић, Бојан Жировић, Дубравка Ковјанић, Олга Одановић, Јелена Јованова, Стела Ћетковић, Милутин Милошевић, Милена Предић и Матија Поповић.


Синопсис гласи: Ово је прича о Јовану, дечаку од десет година који је рођен са парцијалном церебралном парализом. Цео његов живот је условљен тим стањем и мисли да га сви остали виде кроз њега. Кроз своју машту Јован бежи у свет фантазија у којима, неспутан својим физичким недостатком, је слободан да уради и буде ко год пожели. Ненадано у његово одељење стиже нова ученица Милица. Милица мало по мало пробија зид који је Јован изградио око себе да би се сачувао од емотивног повређивања и позива га у авантуру ослобађања њеног оца од његове нове жене, Милицине маћехе, за коју верује да је вештица и да га је зачарала…


Филм су инситуционално подржали: Филмски центар Србије, МЕДИА програм Креативна Европа, Македонска филмска агенција, Министарство просвете Републике Србије, Град Београд и Општина Стари град. Злогоње ће, у организацији агента продаје у свету, берлинске куће Плуто Филм, бити представљене у оквиру маркета Берлинског филмског фестивала.

Извор: Филмски Центар Србије

Фотографије некад и сад

Након празника и краћег одмора, 16. јануара 2018. године једанаест ученика четвртог, седмог и осмог разреда посетило је изложбу Анатаса Јовановића и радионицу „Фотограф и ја” у Конаку кнегиње Љубице. Пошто је Атанас Јовановић био први српски фотограф и реномирани сликар с краја 19. века и почетка 20. века, ђаци су имали прилике да виде прве праве фотографије кнеза Милоша, кнеза Михајла, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића и других уважених личности тога доба. Научили су како се прави литографија, како су руска принцеза из породице Романових и друге јавне личности правили селфије пре много година и томе слично. Током занимљиве радионице, која је била спој некадашње и данашње фотографије, ђаци су имали прилике да науче на који начин се некада фотографисало и какву улогу данас имају селфији, као и које су нежељене последице непромишљеног дељења фотографија на друштвеним мрежама.

Концерт на Коларцу

Београдска филхармонија је наградила бесплатним концертом све учеснике конкурса „Шта је то Филхармонија?“. У суботу, 13. јануара тачно у подне сви путеви су водили ка Коларцу. Пристигли су не само ђаци који су писали саставе на задату тему, већ и деца која су желела да чују музичку причу о омиљеном књижевном јунаку – Харију Потеру, а међу њима и наши награђени четвртаци. И гле чуда! Одједном је велика сала постала мала и тесна за сву децу, али како и Београдска филхармонија уме чуда да ствара, тако се магија музике раширила по сали, ходницима, Студентском тргу, Кнез Михаиловој улици и целом граду. 

Новогодишња бајка

У оквиру пројекта „Вршњачка едукација – Покажи нам шта умеш”, одржана је трећа радионица под називом „Новогодишња бајка”. Учествовало је 15 ученика другог и трећег разреда, који су у библиотеци смишљали бајке с новогодишњим луткицама у чаробној шуми. Показали су једни другима како настају бајке и приче уопште; како истог тренутка, кроз игру, свако уме да осмисли сасвим нови свет у којем је све онако како ми замишљамо и желимо.

Фризерска радионица

Неколико дана пред Нову годину, одржана је у библиотеци наше школе трећа радионица у оквиру пројекта Вршњачка едукација – Покажи нам шта знаш. Фризерску радионицу држале су две веома надарене ученице: Наташа Убипариповић из 8/1 и Катарина Марковић из 7/2. Оне су своје другарице стрпљиво училе, корак по корак, како се праве необичне фризуре. Радионица је протекла у новогодишњем расположењу, а учествовало је десетак девојчица петог и седмог разреда.

 

Са друге стране

Новчић има главу и писмо, брод – крму и прамац, оно што има улаз, има и излаз… Све у животу има две стране – лице и наличје, учили су нас старији, искуснији. А ко се све може наћи преко пута нас, са наше друге стране, веома је важно да сазнамо да бисмо били безбедни и срећни.

Одувек су се догађале преваре, злоупотребе, крађе, али изгледало је као да се то дешава далеко од нас, неком непознатом. Откако компјутер има сваки дом, свет као да је дошао код нас, па ми не морамо у свет. Све информације су нам надохват руке, као и забава, дружење. Укључимо компјутер и започнемо свој виртуелни живот.

Многа деца нису упозната са опасностима које вребају са интернета, па је то био мотив библиотекарки са Новог Београда да организују сусрет 21. децембра 2017. поводом Међународног дана толеранције. У ОШ „Бранко Радичевић” дружило се више од педесеторо ђака са својим библиотекаркама у програму који су припремили њихови другови из школе-домаћина и ОШ „Влада Обрадовић Камени”.

У првом делу програма приказане су три драмске минијатуре ученика ОШ „Бранко Радичевић”, које су ученици сами написали са својом наставницом, а њихова тема била је вршњачко насиље. Након тога је драмска група „Владини каменчићи” из ОШ „Влада Обрадовић Камени” извела представу „Боје мог детињства”, коју су сами смислили и припремили са својим библиотекаркама, са темом насиља на интернету. У разговору након тих извођења ученици су упознати са тим шта је толеранција, шта значи разумети и прихватити неког ко је другачији од нас.

У другом делу програма гошће су биле представнице Министарства трговине, туризма и телекомуникација, које су приказале рад Националног контакт центра за безбедност деце на интернету. Ђаци су сазнали шта никако не смеју толерисати, како да буду безбедни на интернету и шта да предузму када се догоди нешто што их уплаши или узнемири. У разговору са децом о нежељеним случајевима са којима се свакодневно срећу у раду, а због којих долази услед необавештености и несмотрености деце и одраслих, учесници радионице могли су много боље разумети ко све може да буде са друге стране компјутерског екрана и како да избегну бројне опасности на интернету. Присутнима су подељени флајери са бројевима телефона и мејлом Националног центра, који деца увек могу анонимно да обавесте о насиљу на интернету и тако помогну себи или својим друговима.

 

Додела Читалачке значке

И ове године су наши ђаци били вредни и њих четрдесет троје учествовало је у манифестацији „Читалачка значка”, а тринаесторо ђака је освојило награде. У свечаној сали Општине Нови Београд 26. децембра додељене су награде и шест наших ученица ишло је са библиотекарком Наташом да прими књиге и похвалнице. Колико су поклоњене књиге занимљиве говоре и фотографије на којима их наше паметнице читају још у аутобусу.

Пао снег у библиотеци

У другој радионици под називом „Покажи нам шта умеш” ученици другог и петог разреда учествовали су у прављењу папирних пахуљица. Још једном је Каћа Марковић из 7/2 показала колико уме стрпљиво и сталожено да пренесе другарима своје знање, па је за само један час, уз смех и лепо дружење, библиотеку прекрио снег.